GLFW

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru yn hynod falch y bydd, drwy ei changen masnachu Vibrant Nation, yn cefnogi gweithredu rhaglen y Fframwaith yn ystod y deuddeg mis nesaf. Fel y gwelir yn yr e-bost a anfonwyd at y buddiolwyr, dyma gyflwyniad a chefndir i’r fframwaith.  Rydyn ni wedi croesawu’r egwyddorion yn y fframwaith ein hunain ac mae wedi arwain ein gwaith o drawsnewid fel sefydliad. Nid yw gweithio gyda llywodraethu yn newydd i’r WSA – mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn ymwneud â sicrhau bod ein haelodau’n dod yn fusnesau cadarnach a llywodraethu da yw’r sylfaen ar gyfer hyn.

Rhyddhawyd ail fersiwn y Fframwaith yn ddiweddar gan Chwaraeon Cymru. Mae’r Fframwaith yn cadw holl egwyddorion y fersiwn gwreiddiol, ond y newid sylfaenol yn y fersiwn diweddaraf yw ei allu i gydnabod cymesuredd, gan gynnwys tri cham llywodraethu:

  • Sylfeini Llwyddiant

  • Adeiladu ar Lwyddiant

  • Cynnal Llwyddiant

Mae strategaeth newydd Chwaraeon Cymru yn diffinio cyfeiriad y sefydliad yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod a sut bydd ei egwyddorion cyllido’n addasu i adlewyrchu’r cyfeiriad hwnnw. Gallai hyn ddarparu cyfleoedd newydd posib ar gyfer buddsoddi, ac felly hefyd dull y WSA o gyfeirio buddiolwyr at gyfleoedd am gefnogaeth a ffrydiau cyllido y tu allan i’r ffynonellau mwy traddodiadol.

Fodd bynnag, oni bai eich bod chi fel sefydliad yn gallu dangos arferion llywodraethu da, bydd y cyfleoedd cyllido posib hyn yn mynd ar goll. Os ydych chi’n sefydliad sydd eisiau tyfu, datblygu neu sefydlogi, dyma’r amser i fuddsoddi egni mewn sicrhau bod eich sefydliad yn gallu elwa o’r nifer cynyddol o gyfleoedd sydd ar gael i helpu eich sefydliad i gyrraedd ei nodau.

Mae croesawu llywodraethu da’n darparu sylfeini ar gyfer cyfleoedd a thwf.

Cydweithio

Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob cyswllt rydyn ni’n ei gael gyda chi’n ystyrlon a gwerthfawr.

Boxer
Cefnogaeth Dros y Ffôn / Cynhadledd Fideo
Sports Facility
Egwyddorion GLFW - Fideo
Lotus Pose
Hyfforddiant a Datblygiad
Underwater Dive
Cefnogaeth Uniongyrchol
Guy on SUP
Cefnogaeth Strategol
Modern Dance Teacher
Cylchlythyr
Reading Glasses
Cwestiynau Cyffredin

Gwasanaethau 

Dod i’ch adnabod chi

Yn ystod yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn cysylltu â chi i siarad drwy eich cynnydd llywodraethu, eich cynlluniau a’ch dyheadau, i ddeall sut gallwn ni helpu orau. Yn ychwanegol at y sgwrs hon, byddwn yn defnyddio gwybodaeth a gasglwyd gan Chwaraeon Cymru i’n helpu ni i gynyddu’r gefnogaeth fydd o’r gwerth mwyaf i’ch sefydliad chi. Cliciwch yma i weld e-bost Chwaraeon Cymru mewn perthynas â rhannu gwybodaeth.

Gwelir rhestr gynhwysfawr o’r buddiolwyr sy’n gymwys i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn drwy ddilyn y ddolen yma

Rydyn ni wedi ymestyn y gwasanaethau sydd ar gael yn sylweddol, a thrwy weithredu fel porth a denu ffynonellau eraill o gymorth sydd ar gael i’r sector dielw/busnes cymdeithasol, byddwn yn sicrhau’r cyfleoedd gorau posib i bawb.

Bydd yr adran hon o’n gwefan yn esblygu yn ystod y misoedd sydd i ddod, yn seiliedig ar y ddogfen adolygedig a’ch adborth chi. Yn y cyfamser, i sicrhau pontio hwylus yn y rhaglen hon, rhestrir y gwasanaethau sydd ar gael yn awr i fuddiolwyr ar y dde:

Gwasanaethau

Cefnogaeth Dros y Ffôn / Cynhadledd Fideo


Yn lle llinell gymorth gyffredinol (ond mae llinell o’r fath ar gael), gallwch gysylltu i esbonio eich her lywodraethu a byddwn yn trefnu apwyntiad i gynghorydd sydd ag enw da yn y maes penodol hwnnw eich ffonio chi’n ôl. Cyn yr alwad, bydd cyfle i chi ddarparu gwybodaeth gefndir hefyd, fel bod y Cynghorydd wedi cael ei friffio’n llawn am eich pryderon / heriau, i sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau bob amser. Cliciwch yma i weld ein tîm o gynghorwyr arbenigol.
Llyfrgell adnoddau a thempledi ar-lein


Dilynwch y ddolen hon i weld polisïau a chyfarwyddyd sy’n cyd-fynd ag egwyddorion y Fframwaith. (Sylwer y bydd y rhain yn cael eu diweddaru ar ôl cyhoeddi’r ddogfen adolygedig)
Hyfforddiant a Datblygiad


Fforwm Dysgu Ar-lein – cyfle i gyfrannu at drafodaethau ar-lein, gyda chydweithwyr ac arbenigwyr. Rhannu heriau ac arferion gorau drwy safle Yammer y bydd rhaid i chi gofrestru ar ei gyfer. ( dilynwch y ddolen hon i gofrestru) Rhaglen hyfforddi wyneb yn wyneb – i’w lansio yn unol â chyhoeddi dogfen newydd y Fframwaith Datblygu arweinyddiaeth – Cyfeirio at raglenni datblygu arweinyddiaeth Fforwm Cadeiryddion – Digwyddiadau thema bob dwy flynedd ar gyfer Cadeiryddion Bwrdd, i drin a thrafod yr heriau a’r cyfleoedd i’r rhai sy’n chwarae rhan hanfodol mewn arweinyddiaeth ystafell bwrdd. Cefnogaeth i Grŵp Cydymffurfiaeth Chwaraeon – yn ystod yr wythnosau sydd i ddod, byddwn yn cynnig cyfle i arweinwyr cyllid a llywodraethu ymuno â’r grŵp hwn, a fydd yn cyfarfod 3 gwaith yn ystod y flwyddyn nesaf, i drafod heriau llywodraethu penodol. Bydd y pynciau a drafodir yn cael eu llywio gan y cyfranogwyr ac maent yn debygol o gynnwys y GDPR, Gwneud Treth yn Ddigidol a Rheoli Risg. Banc Gwybodaeth – Bydd buddiolwyr y rhaglen yn gallu gwneud cais am sgiliau a chefnogaeth benodol o’n banc datblygu o wirfoddolwyr.
Cefnogaeth Uniongyrchol


Ar gyfer sefydliadau buddiolwyr llai, heb lawer o staff gweithredol, os o gwbl, sy’n dibynnu yn bennaf ar ewyllys da gwirfoddolwyr i gynnal eu camp, rydyn ni’n cydnabod y bydd rhaid i ni ddarparu cefnogaeth fwy ymarferol. Bydd y gwasanaeth hwn yn cynnig cyfle i fuddiolwyr o’r fath wneud cais am y cymorth canlynol Sylwer: Er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y gefnogaeth ganlynol, rhaid i’ch bwrdd ymrwymo’n llwyr i groesawu ac ymgorffori unrhyw welliannau llywodraethu a wneir drwy gyfrwng y rhaglen hon: Gwasanaeth Ysgrifennu Polisi: Nid yw pawb yn arbenigwyr ar ysgrifennu polisi diogelu neu bolisi preifatrwydd, polisi gwirfoddolwyr neu god rheoli data, ond, fel llawer o bolisïau a phrosesau eraill, mae’n rhaid i ni eu cael nhw; eu deall; ac, yn bwysicach na dim, ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael eu hymgorffori yn niwylliant ein sefydliad. Byddwn nid yn unig yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi, ond hefyd yn rhoi help llaw i chi gyda’u hysgrifennu. Cefnogaeth Weinyddol: Ar gyfer y sefydliadau hynny heb gefnogaeth weithredol o gwbl, gall sefydlu sylfeini llywodraethu da fod yn her. Nid o angenrheidrwydd am nad oes gan y bobl yn ystafell eich Bwrdd (neu wrth eich bwrdd cegin) sgiliau, ond am nad oes ganddynt amser. Fel rhaglen beilot, rydyn ni felly’n cynnig cyfle i hyd at bedwar sefydliad buddiolwr, sy’n gallu dangos ymrwymiad llawn i wella sylfeini llywodraethu da, bump awr yr wythnos o gefnogaeth weinyddol (am uchafswm o chwe mis) i’ch helpu chi ar eich ffordd. I ymgeisio am y gefnogaeth hon, cysylltwch â’n swyddfa ni
Cefnogaeth Strategol


Ar gyfer y sefydliadau mwy sy’n rhan o’r rhaglen hon, gyda thimau gweithredol yn eu lle, mae’r gefnogaeth sydd ei hangen yn debygol o fod yn fwy strategol nac ymarferol. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu mynediad at ymgynghorwyr llywodraethu arbenigol, sydd ar gael i herio ffordd y Bwrdd o feddwl a helpu gyda datblygu cyfeiriad strategol yn y tymor hir. Cliciwch yma i weld ein cronfa o ymgynghorwyr a chysylltwch os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu apwyntiad. Byddwn yn gallu rhoi dyfyn-bris i chi a defnyddio cymhorthdal ariannol o’r rhaglen pan fo hynny’n bosib.
Cylchlythyr


Yn cynnwys briffiau ar y tirlun deddfwriaethol, gwleidyddol a chwaraeon, astudiaethau achos a phroffiliau.
Cwestiynau Cyffredin


FfLlAGC Cwestiynau Cyffredin Pwy ddatblygodd y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru? Rhaglen strwythuredig a ddatblygwyd gan y sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru yw’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain. Ar ôl chwe mis o ymgynghori â dros hanner cant o gyrff llywodraethu chwaraeon Cymru i nodi'r disgwyliadau, y ffocws a'r ymddygiadau sy'n angenrheidiol i'w cynnwys, datblygwyd a chyhoeddwyd y fframwaith yn 2015 gyda rhaglen bedair blynedd o gefnogaeth. Yng ngwanwyn 2019, cyfarfu cynrychiolwyr o'r sector i adolygu cynnydd a sicrhau bod y ddogfen yn dal i fod yn addas at y diben ac yn cyd-fynd â'r weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Er mai’r un yw’r egwyddorion cyffredinol, mae’r ddogfen fframwaith wedi'i hadnewyddu i helpu'r rhai ar eu taith lywodraethu. Mae fersiwn newydd y ddogfen yn darparu dull o lywodraethu ar sail tair colofn er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu anghenion yr holl sefydliadau o bob rhan o'r sector: Sylfeini ar gyfer Llwyddiant Adeiladu ar Lwyddiant Cynnal Llwyddiant ​​ Pam datblygu Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru? Mae natur y cyllid ar gyfer chwaraeon a hamdden yng Nghymru yn newid. Gan fod pwysau ar arian cyhoeddus a marchnad y loteri yn wannach, mae'r arian sydd ar gael yn draddodiadol i chwaraeon yn lleihau. Er mwyn i'n sefydliadau barhau i ffynnu mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn fwy gwydn a chynaliadwy, ac mae llywodraethu da yn sail i hyn. Mae'r fframwaith hwn yn wahanol oherwydd ei fod hefyd yn edrych ar y diwylliant sefydliadol y tu hwnt i'r prosesau a'r systemau, a'r ymddygiadau cadarnhaol sy'n angenrheidiol i sicrhau llywodraethu da. Mae'r Fframwaith hefyd wedi bod yn destun Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb i sicrhau y gellir osgoi gwahaniaethu, o ystyried natur amrywiol y sector ledled Cymru. Pam mai'r Fframwaith yw'r ffordd orau o sicrhau llywodraethu da? Mae'r ddogfen wedi'i seilio ar y Cod Llywodraethu Da Gwirfoddol, a lansiwyd yn 2011, ac mae wedi cael llawer o adborth cadarnhaol mewn astudiaethau annibynnol, o ran ei effeithiolrwydd wrth hybu datblygiad llywodraethu. Pa un a ydyn nhw’n cael arian cyhoeddus ai peidio, mae sefydliadau sydd wedi ymrwymo i'r Cod wedi dangos y gall wneud gwahaniaeth i'w sefydliadau. Mae'r dystiolaeth hyd yn hyn yn dangos bod y model hwn yn hynod effeithiol, ar yr amod bod sefydliad wedi ymrwymo i gyflawni. Ar gyfer pwy mae'r Fframwaith? Mae'r Fframwaith wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio gan unrhyw sefydliad cenedlaethol neu ranbarthol ym maes chwaraeon a hamdden, neu sefydliadau sy'n defnyddio chwaraeon a hamdden i gyflawni nodau menter gymunedol neu gymdeithasol. Gall sefydliadau fod yn gymdeithasau anghorfforedig, elusennau neu gwmnïau o unrhyw fath sy'n gweithredu yn y sectorau gwirfoddol, preifat neu gyhoeddus. Fodd bynnag, rhaid bod ganddyn nhw reolaeth ar eu materion eu hunain, fel y nodir mewn cyfansoddiad neu debyg. Fel arall, gallai llawer o'r egwyddorion fod yn anghymwys ac ni fyddan nhw’n gallu cymryd y camau angenrheidiol i roi'r Fframwaith ar waith. Er ein bod yn credu bod egwyddorion y fframwaith yn rhoi arweiniad da i bob sefydliad chwaraeon, byddem yn argymell bod sefydliadau unigol yn ceisio canllawiau llywodraethu penodol. Yma yng Nghymru, mae'r gefnogaeth honno wedi'i chontractio gan Chwaraeon Cymru i Vibrant Nation, cangen fasnachu Cymdeithas Chwaraeon Cymru. Beth yw manteision ymuno â'r Fframwaith? Mae llywodraethu ac arweinyddiaeth wych yn sylfaenol i ddatblygu sefydliad cynaliadwy. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i sefydlu'r systemau a'r prosesau sy'n sail i arferion gweithio da ac sy'n gwneud eich sefydliad yn fwy effeithlon. Mae'r Fframwaith hefyd yn rhoi hygrededd gyda chyfranogwyr, cyllidwyr a phartneriaid masnachol – gan helpu i fagu eu hyder yn eich sefydliad. Gall cryfhau'r perthnasoedd hyn gael effaith gadarnhaol ar sut mae rhanddeiliaid, fel y rhain, yn gweithio gyda chi i gyflawni eich nodau strategol. Mae ymuno â'r Fframwaith yn ymrwymiad i ddefnyddio'r egwyddorion fel offer meincnodi i asesu pa mor dda rydych chi'n gwneud yn erbyn arferion llywodraethu ac arwain gwych; a gall eich helpu i fynd i'r afael â bylchau a chreu newid cadarnhaol. Nid oes amser penodol ar gyfer gweithredu. Wrth lofnodi rydych chi’n gwneud datganiad o fwriad y bydd eich aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid yn disgwyl iddo gael ei ddilyn gan gamau adeiladol. Chi sy'n datblygu sut rydych chi'n defnyddio'r Fframwaith a'r hyn y mae'n ei olygu i'ch sefydliad. Bydd llofnodwyr y Fframwaith hefyd yn gallu manteisio ar gyfleoedd cymorth ychwanegol er mwyn cynorthwyo i ddatblygu eich sefydliad, yn unol â'ch asesiad o'ch anghenion, ar sail egwyddorion ac ymddygiadau'r Fframwaith. Os na allwn gyflawni popeth sydd wedi'i gynnwys yn y Fframwaith ar hyn o bryd, a yw hyn yn golygu na allwn neu na ddylem ei lofnodi? Mae'r fersiwn hon o’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru yn darparu dull o lywodraethu ar sail tair colofn, gan roi cyfle i sefydliadau benderfynu ble maen nhw ar eu llwybr llywodraethu, ac mae’n rhoi arweiniad ar sut i symud ymlaen. Cydnabyddir na fydd pob sefydliad yn gallu cwrdd â phob un o'r argymhellion, ond mae'r fersiwn hon yn dangos beth fydd gofyn i sefydliadau ei wneud fan lleiaf ar draws pob maes llywodraethu, ac mae'n rhoi arweiniad ac yn awgrymu camau gweithredu ar gyfer symud ymlaen. Mae ymuno â'r Fframwaith yn ddatganiad sy'n dweud bod eich sefydliad yn barod i feddwl o ddifrif am lywodraethu ac i ddod â'r egwyddorion a'r ymddygiadau yn fyw mewn ffordd sy'n addas i'ch sefydliad. Nid yw'n gadarnhad eich bod eisoes wedi gweithredu pob egwyddor ac yn cydymffurfio'n llawn â'r holl ymddygiadau a ddisgwylir. Pa gefnogaeth y bydd fy sefydliad yn ei chael os bydd yn cofrestru? Bydd meysydd yn y Fframwaith y bydd eich sefydliad yn tynnu sylw atyn nhw ar gyfer gwella a datblygu. Mae Chwaraeon Cymru a Vibrant Nation wedi datblygu rhaglen gymorth i'ch cefnogi ar eich taith lywodraethu. Gallwch gael rhagor o fanylion trwy ddilyn y dolenni hyn: Sut y bydd cydymffurfio â'r Fframwaith yn cael ei fesur? Offeryn hunanreoleiddio yn bennaf yw'r fersiwn hon o'r Fframwaith, a ddatblygwyd i gyd-fynd â strategaeth Buddsoddi Chwaraeon Cymru. Mae tair colofn o ddangosyddion llwyddiant i gyd-fynd â phob un o egwyddorion y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru i’ch helpu i fesur cynnydd. Mae'r golofn gyntaf, Sylfeini ar gyfer Llwyddiant, yn adlewyrchu'r meini prawf yng ngofynion sylfaenol cyllid Chwaraeon Cymru, sydd hefyd yn weddol nodweddiadol o ddisgwyliadau cyllidwyr eraill y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Yn y bôn, y sefydliad ei hun fydd yn mesur i ba raddau y cydymffurfir â'r Fframwaith fel rhan o gynllun i wella llywodraethu. Beth fydd yn digwydd os na fyddwn yn ymuno â'r Fframwaith? Mae'r Sector Chwaraeon a Hamdden yng Nghymru wedi cydnabod bod angen gwella sgiliau llywodraethu ac arwain ac mae'r Fframwaith wedi'i ddatblygu ar gyfer y sector gan y sector. Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r Fframwaith wedi'i datblygu gan ystyried disgwyliadau cyrff cyllido. Er mwyn i sefydliad chwaraeon allu arallgyfeirio ei ffrydiau incwm a denu darpar gyllidwyr eraill, mae llywodraethu da yn hanfodol. Felly credwn y bydd cadw at yr egwyddorion hyn o lywodraethu da yn werthfawr iawn ichi wrth drafod gydag unrhyw sefydliad cyllido. Yr uchelgais yw y bydd pob sefydliad chwaraeon a hamdden yng Nghymru yn ymuno â'r Fframwaith ac yn ymrwymo i wneud gwelliannau sylweddol yn y maes hwn, wrth inni symud at fod yn sector mwy gwydn a chynaliadwy. Sut mae ymuno â'r Fframwaith? Cysylltwch â Vibrant Nation i gofrestru'ch diddordeb: https://www.vibrantnation.co.uk/glfw Ar lefel Bwrdd, ystyriwch y Fframwaith a beth mae ei egwyddorion yn ei olygu ac ewch ati i gael cymeradwyaeth i’w lofnodi. Gwnewch adduned bod eich sefydliad yn ymrwymo i wella ei ddulliau llywodraethu ac arwain. Cynhwyswch y Fframwaith fel amcan yn eich cynllun strategol. Dewiswch unigolyn yn eich sefydliad i arwain ar gyflawni egwyddorion y Fframwaith. I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Vibrant Nation ar 029 2033 4981.