GWASANAETH ARCHWILIO’R GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Cymeradwywyd ar gyfer prosesu archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer Arolygiaeth Gofal Cymru.

Vibrant Nation & CBS Logo

Diolch i chi am gyflwyno eich cais i allu cynnal eich archwiliad DBS drwy gyfrwng Vibrant Nation, a weithredir gan Complete Background Screening. Os nad ydych chi wedi gwneud y cais hwn am unrhyw reswm, cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar 030 0790 0126 i wneud eich cais. Wedyn bydd dolen at y ffurflen gais, a hefyd enw defnyddiwr a chyfrinair, yn cael eu rhoi i chi, yn amodol ar gymhwysedd. Ni fyddwch yn gallu cwblhau cais papur wedyn drwy gyfrwng Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y nodiadau cynghori hyn yn drwyadl cyn cwblhau eich cais. Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth ar unrhyw adeg yn ystod eich proses ymgeisio, gweler ein hadran Cwestiynau Cyffredin isod, ffoniwch ein llinell gymorth i gwsmeriaid ar 029 2033 4995 (mae’r llinellau ar agor rhwng 9 a 5pm yn ystod yr wythnos – ac eithrio gwyliau banc) neu cysylltwch â ni ar e-bost ar admin@vibrantnation.co.uk.

Y BROSES YMGEISIO

Defnyddiwch y ddolen sydd wedi’i hanfon atoch gan Arolygiaeth Gofal Cymru i ddechrau llenwi’r cais DBS a chwblhau’r camau ymgeisio canlynol:

CAM UN

Llenwi’r ffurflen gais (yn amodol ar gymhwysedd). 

CAM DAU

Defnyddio’r cyfleuster talu ar-lein i dalu’r ffioedd; cyfanswm y pris £49.60.

CAM TRI

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais bydd angen i chi wirio eich dogfennau adnabod yn y Swyddfa Bost am gost o £12. 

CAM PEDWAR

Fel rheol mae archwiliad DBS yn dychwelyd o fewn 14 diwrnod i’w gyflwyno.   

 

GWASANAETH DIWEDDARU’R DBS

Rhannwch y gost, arbed amser a rhoi lefel ychwanegol o sicrwydd i’ch cwsmeriaid/cyflogwr.

Mae Gwasanaeth Diweddaru’r DBS wedi cael ei greu fel bod eich archwiliad DBS yn gallu bod yn symudol (fel eich bod yn gallu mynd ag ef o gyflogwr i gyflogwr heb fod angen cael archwiliad arall a thalu am hynny).

 

Dyma brif fanteision y Gwasanaeth Diweddaru:

  • Bydd eich archwiliad DBS yn symudol

  • Ni fydd raid i chi wneud cais am archwiliad DBS arall eto (oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael)

  • Byddwch yn cael archwiliad blynyddol yn awtomatig              

  • Rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr

 

Nodyn pwysig: Fel rhan o’ch cais, gofynnir i chi gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cyn cwblhau eich cais, cysylltwch â llinell gymorth Vibrant Nation i gwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasnaeth drwy ddilyn y ddolen yma.

 

Cyn dechrau ar eich cais RHAID i chi ddarllen y cyfarwyddyd canlynol   

Mae dwy ffordd i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN