GWASANAETH ARCHWILIO’R GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Cymeradwywyd ar gyfer prosesu archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer Arolygiaeth Gofal Cymru.

Vibrant Nation & CBS Logo

Diolch i chi am gyflwyno eich cais i allu cynnal eich archwiliad DBS drwy gyfrwng Vibrant Nation, a weithredir gan Complete Background Screening. Os nad ydych chi wedi gwneud y cais hwn am unrhyw reswm, cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar 030 0790 0126 i wneud eich cais. Wedyn bydd dolen at y ffurflen gais, a hefyd enw defnyddiwr a chyfrinair, yn cael eu rhoi i chi, yn amodol ar gymhwysedd. Ni fyddwch yn gallu cwblhau cais papur wedyn drwy gyfrwng Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y nodiadau cynghori hyn yn drwyadl cyn cwblhau eich cais. Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth ar unrhyw adeg yn ystod eich proses ymgeisio, gweler ein hadran Cwestiynau Cyffredin isod, ffoniwch ein llinell gymorth i gwsmeriaid ar 029 2033 4995 (mae’r llinellau ar agor rhwng 9 a 5pm yn ystod yr wythnos – ac eithrio gwyliau banc) neu cysylltwch â ni ar e-bost ar admin@vibrantnation.co.uk.

Y BROSES YMGEISIO

Defnyddiwch y ddolen sydd wedi’i hanfon atoch gan Arolygiaeth Gofal Cymru i ddechrau llenwi’r cais DBS a chwblhau’r camau ymgeisio canlynol:

CAM UN

Llenwi’r ffurflen gais (yn amodol ar gymhwysedd). 

CAM DAU

Defnyddio’r cyfleuster talu ar-lein i dalu’r ffioedd; cyfanswm y pris £49.60.

CAM TRI

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais bydd angen i chi wirio eich dogfennau adnabod yn y Swyddfa Bost am gost o £12. 

CAM PEDWAR

Fel rheol mae archwiliad DBS yn dychwelyd o fewn 14 diwrnod i’w gyflwyno.   

 

GWASANAETH DIWEDDARU’R DBS

Rhannwch y gost, arbed amser a rhoi lefel ychwanegol o sicrwydd i’ch cwsmeriaid/cyflogwr.

Mae Gwasanaeth Diweddaru’r DBS wedi cael ei greu fel bod eich archwiliad DBS yn gallu bod yn symudol (fel eich bod yn gallu mynd ag ef o gyflogwr i gyflogwr heb fod angen cael archwiliad arall a thalu am hynny).

 

Dyma brif fanteision y Gwasanaeth Diweddaru:

  • Bydd eich archwiliad DBS yn symudol

  • Ni fydd raid i chi wneud cais am archwiliad DBS arall eto (oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael)

  • Byddwch yn cael archwiliad blynyddol yn awtomatig              

  • Rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr

 

Nodyn pwysig: Fel rhan o’ch cais, gofynnir i chi gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cyn cwblhau eich cais, cysylltwch â llinell gymorth Vibrant Nation i gwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasnaeth drwy ddilyn y ddolen yma.

 

Cyn dechrau ar eich cais RHAID i chi ddarllen y cyfarwyddyd canlynol   

Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru, y gost fydd £13 yn ogystal â ffi weinyddol o £4.80 (yn cynnwys TAW). Cewch eich cofrestru ar-lein fel rhan o’ch proses ymgeisio. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â’n Llinell Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasanaeth drwy ddilyn y ddolen yma. 6 mis ar ôl eich gwiriad cychwynnol, bydd Vibrant Nation yn cysylltu â chi i weld os hoffech barhau gyda'ch cofrestriad am y flwyddyn ganlynol. Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer Debyd Uniongyrchol a chysylltwn gyda chi bob blwyddyn ddilynol er mwyn adnewyddu.

Wrth ddewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru fel rhan o’ch cais ar-lein, byddwch hefyd yn rhoi caniatâd i weinyddwyr y system hon gysylltu â chi gyda negeseuon atgoffa, cyn i gofrestriad eich blwyddyn gyntaf gyda’r gwasanaeth ddod i ben. Byddwch yn cael opsiynau ar gyfer adnewyddu eich cofrestriad gyda’r Gwasanaeth Diweddaru (gweler opsiynau 1 a 2 isod). Bydd parhau i gofrestru â’r Gwasanaeth Diweddaru’n golygu na fydd raid i chi gwblhau unrhyw archwiliad DBS eto oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael. Mae hyn hefyd yn rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr eu bod yn gallu gwirio statws eich archwiliad ar unrhyw adeg.
Os byddwch yn penderfynu peidio â chofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Chi sydd i benderfynu a ydych am danysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru ai peidio. Bydd cofrestru, a pharhau i fod wedi cofrestru, gyda Gwasanaeth Diweddaru’r DBS yn golygu na fyddwch chi, ar unrhyw adeg (cyn belled â bod yr archwiliad yn parhau’n glir), yn gorfod gwneud cais DBS pellach. Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn dymuno rhoi eich caniatâd i gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru, ni ddylech dicio’r bocs caniatâd ar y ffurflen gais.

Mae dwy ffordd i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:

Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru, y gost fydd £13 yn ogystal â ffi weinyddol o £4.80 (yn cynnwys TAW). Cewch eich cofrestru ar-lein fel rhan o’ch proses ymgeisio. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â’n Llinell Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasanaeth drwy ddilyn y ddolen yma. 6 mis ar ôl eich gwiriad cychwynnol, bydd Vibrant Nation yn cysylltu â chi i weld os hoffech barhau gyda'ch cofrestriad am y flwyddyn ganlynol. Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer Debyd Uniongyrchol a chysylltwn gyda chi bob blwyddyn ddilynol er mwyn adnewyddu.

Wrth ddewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru fel rhan o’ch cais ar-lein, byddwch hefyd yn rhoi caniatâd i weinyddwyr y system hon gysylltu â chi gyda negeseuon atgoffa, cyn i gofrestriad eich blwyddyn gyntaf gyda’r gwasanaeth ddod i ben. Byddwch yn cael opsiynau ar gyfer adnewyddu eich cofrestriad gyda’r Gwasanaeth Diweddaru (gweler opsiynau 1 a 2 isod). Bydd parhau i gofrestru â’r Gwasanaeth Diweddaru’n golygu na fydd raid i chi gwblhau unrhyw archwiliad DBS eto oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael. Mae hyn hefyd yn rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr eu bod yn gallu gwirio statws eich archwiliad ar unrhyw adeg.
Os byddwch yn penderfynu peidio â chofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Chi sydd i benderfynu a ydych am danysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru ai peidio. Bydd cofrestru, a pharhau i fod wedi cofrestru, gyda Gwasanaeth Diweddaru’r DBS yn golygu na fyddwch chi, ar unrhyw adeg (cyn belled â bod yr archwiliad yn parhau’n glir), yn gorfod gwneud cais DBS pellach. Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn dymuno rhoi eich caniatâd i gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru, ni ddylech dicio’r bocs caniatâd ar y ffurflen gais.

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Sut mae dechrau arni?


I ddechrau, os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, rhaid i chi gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar 0300 7900 126 a gofyn am archwiliad DBS gyda hwy. Ar ôl iddynt gadarnhau eich bod yn gymwys am archwiliad, byddwch yn cael rhif cyfeirio unigryw (URN) ac enw defnyddiwr y gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i’n system ar-lein i lenwi ffurflen gais y DBS.

Cyn y gallwn ni gydlofnodi a chyflwyno eich cais wedi’i lenwi i’r DBS, bydd rhaid i chi wneud apwyntiad gydag Arolygiaeth Gofal Cymru fel eu bod yn gallu cadarnhau pwy ydych chi. Ar ôl i chi wneud hynny, byddwn yn cael gwybod ac wedyn yn gallu cydlofnodi a chyflwyno eich cais.
A fydd y gwasanaeth ar gael yn y Gymraeg?


Bydd. Mae’r gwasanaeth yn ddwyieithog. Sylwer os yw cwestiynau/gwybodaeth yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig, mae hyn oherwydd ei fod yn ofynnol gan y DBS ac felly tu hwnt i reolaeth Vibrant Nation/CBS.
Sut mae cael help os byddaf yn cael anawsterau gyda’r system?


  1. Drwy ddarllen y Cwestiynau Cyffredin ar y dudalen hon

  2. Drwy ffonio’r llinell gymorth ar 029 2033 4995. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 9am a 5pm (ac eithrio ar benwythnosau a gwyliau banc). Gweithredir y llinell gymorth gan Vibrant Nation a’u cynghorwyr a dylent allu eich arwain chi drwy unrhyw heriau rydych chi’n eu hwynebu.

  3. Ar e-bost - admin@vibrantnation.co.uk

  4. Cyfarwyddyd fideo: dilynwch y ddolen hon i weld cyfarwyddyd cam wrth gam, tudalen wrth dudalen ar sut i gwblhau eich cais.

Hefyd, mae’r system wedi cael ei chynllunio gan y CBS i allu deall. Felly, ni fydd y system yn gadael i chi symud ymlaen i’r cam nesaf o’r cais os bydd yn meddwl eich bod wedi cwblhau maes yn anghywir (e.e. os ydych chi wedi nodi rhif trwydded yrru’n anghywir). Bydd hyn yn lleihau’r amser sydd ei angen i lenwi cais am nad oes lle i geisiadau anghywir/dychwelyd ceisiadau oherwydd cyflwyno gwybodaeth anghyflawn/anghywir.
Faint fydd y gwasanaeth yn ei gostio?


Bydd yn ofynnol i chi dalu cost ffi’r DBS (£44 ar hyn o bryd) a ffi weinyddu (£9.60 ar hyn o bryd yn cynnwys TAW). Nid oes posib ad-dalu’r ffi yma.

Hefyd rydych yn cael eich annog i gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Diweddaru’r DBS. Os byddwch yn defnyddio ein gwasanaeth ar-lein i wneud cais am hyn, ni fydd rhaid i chi dalu am y gwasanaeth hwn. Mae hwn yn gymhelliant dros dro a ddarperir gan Arolygiaeth Gofal Cymru/Llywodraeth Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19 yn unig. Fodd bynnag, bydd rhaid i chi adnewyddu eich tanysgrifiad bob blwyddyn wedyn ar gost o £13 y flwyddyn. Os byddwch yn gwneud hyn gan ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein, bydd ffi weinyddu i’w thalu hefyd.
Sut mae talu am fy archwiliad DBS?


Rhaid i chi dalu am eich archwiliad DBS a’r ffi weinyddu gan ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein. Wedyn gofynnir i chi dalu gan ddefnyddio manylion cerdyn debyd neu gredyd. Mae hon yn system ddiogel ac ni fydd eich manylion yn cael eu storio yn unrhyw le na’u defnyddio at ddibenion eraill. Sylwer na fyddwch yn gallu trefnu apwyntiad er mwyn gwirio pwy ydych chi, sy’n ofynnol er mwyn cwblhau eich cais, nes bod y ffi yma wedi’i thalu.
Beth yw Gwasanaeth Diweddaru’r DBS?


Mae’r gwasanaeth diweddaru’n danysgrifiad ar-lein sy’n galluogi i chi ddiweddaru eich tystysgrif DBS a, gyda’ch caniatâd chi, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru’n gallu cynnal archwiliadau achlysurol ar eich tystysgrif.

Mae’r gwasanaeth ar gael am ffi flynyddol (£13 ar hyn o bryd) a rhaid i chi adnewyddu eich tanysgrifiad bob blwyddyn os ydych chi eisiau parhau i gael manteision y gwasanaeth.
Os byddaf yn tanysgrifio beth yw’r manteision i mi?


Mae’r Gwasanaeth Diweddaru’n rhoi rheolaeth i chi ar eich tystysgrif ac wrth i chi symud oddi mewn i ardal yr un gweithlu. Dim ond i chi barhau â’ch tanysgrifiad ac nad oes newid i statws eich tystysgrif, ni fydd raid i chi adnewyddu eich tystysgrif fel sy’n ofynnol o dan reoliadau.

Os byddwch yn tanysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru yn ystod blwyddyn ariannol 2018-2019, mae Arolygiaeth Gofal Cymru/Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ddarparu cymhelliant dros dro a thalu tanysgrifiad eich blwyddyn gyntaf. Os byddwch yn tanysgrifio, bydd Llywodraeth Cymru’n talu eich ffi o £13 drwy gyfrwng y gwasanaeth ar-lein. Bydd rhaid i Arolygiaeth Gofal Cymru gael caniatâd gennych chi i gynnal archwiliad ar statws eich tystysgrif ar-lein ac efallai y bydd angen gweld y dystysgrif wreiddiol a ddefnyddiwyd gennych chi i danysgrifio i’r gwasanaeth.
Sut mae tanysgrifio?


Gallwch danysgrifio gan ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein wrth lenwi eich cais DBS.