GWASANAETH ARCHWILIO’R GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Cymeradwywyd ar gyfer prosesu archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer Arolygiaeth Gofal Cymru.

Vibrant Nation & CBS Logo

Diolch i chi am gyflwyno eich cais i allu cynnal eich archwiliad DBS drwy gyfrwng Vibrant Nation, a weithredir gan Complete Background Screening. Os nad ydych chi wedi gwneud y cais hwn am unrhyw reswm, cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar 030 0790 0126 i wneud eich cais. Wedyn bydd dolen at y ffurflen gais, a hefyd enw defnyddiwr a chyfrinair, yn cael eu rhoi i chi, yn amodol ar gymhwysedd. Ni fyddwch yn gallu cwblhau cais papur wedyn drwy gyfrwng Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y nodiadau cynghori hyn yn drwyadl cyn cwblhau eich cais. Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth ar unrhyw adeg yn ystod eich proses ymgeisio, gweler ein hadran Cwestiynau Cyffredin isod, ffoniwch ein llinell gymorth i gwsmeriaid ar 029 2033 4995 (mae’r llinellau ar agor rhwng 9 a 5pm yn ystod yr wythnos – ac eithrio gwyliau banc) neu cysylltwch â ni ar e-bost ar admin@vibrantnation.co.uk.

Y BROSES YMGEISIO

Defnyddiwch y ddolen sydd wedi’i hanfon atoch gan Arolygiaeth Gofal Cymru i ddechrau llenwi’r cais DBS a chwblhau’r camau ymgeisio canlynol:

CAM UN

Llenwi’r ffurflen gais (yn amodol ar gymhwysedd). 

CAM DAU

Defnyddio’r cyfleuster talu ar-lein i dalu’r ffioedd; cyfanswm y pris £49.60.

CAM TRI

Cael swyddog gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i wirio pwy ydych chi.

CAM PEDWAR

Fel rheol mae archwiliad DBS yn dychwelyd o fewn 14 diwrnod i’w gyflwyno.   

 

GWASANAETH DIWEDDARU’R DBS

Rhannwch y gost, arbed amser a rhoi lefel ychwanegol o sicrwydd i’ch cwsmeriaid/cyflogwr.

Mae Gwasanaeth Diweddaru’r DBS wedi cael ei greu fel bod eich archwiliad DBS yn gallu bod yn symudol (fel eich bod yn gallu mynd ag ef o gyflogwr i gyflogwr heb fod angen cael archwiliad arall a thalu am hynny).

 

Dyma brif fanteision y Gwasanaeth Diweddaru:

  • Bydd eich archwiliad DBS yn symudol

  • Ni fydd raid i chi wneud cais am archwiliad DBS arall eto (oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael)

  • Byddwch yn cael archwiliad blynyddol yn awtomatig              

  • Rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr

 

Nodyn pwysig: Fel rhan o’ch cais, gofynnir i chi gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cyn cwblhau eich cais, cysylltwch â llinell gymorth Vibrant Nation i gwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasnaeth drwy ddilyn y ddolen yma.

 

Cyn dechrau ar eich cais RHAID i chi ddarllen y cyfarwyddyd canlynol   

Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru, y gost fydd £13 yn ogystal â ffi weinyddol o £4.80 (yn cynnwys TAW). Cewch eich cofrestru ar-lein fel rhan o’ch proses ymgeisio. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â’n Llinell Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasanaeth drwy ddilyn y ddolen yma. 6 mis ar ôl eich gwiriad cychwynnol, bydd Vibrant Nation yn cysylltu â chi i weld os hoffech barhau gyda'ch cofrestriad am y flwyddyn ganlynol. Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer Debyd Uniongyrchol a chysylltwn gyda chi bob blwyddyn ddilynol er mwyn adnewyddu.

Wrth ddewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru fel rhan o’ch cais ar-lein, byddwch hefyd yn rhoi caniatâd i weinyddwyr y system hon gysylltu â chi gyda negeseuon atgoffa, cyn i gofrestriad eich blwyddyn gyntaf gyda’r gwasanaeth ddod i ben. Byddwch yn cael opsiynau ar gyfer adnewyddu eich cofrestriad gyda’r Gwasanaeth Diweddaru (gweler opsiynau 1 a 2 isod). Bydd parhau i gofrestru â’r Gwasanaeth Diweddaru’n golygu na fydd raid i chi gwblhau unrhyw archwiliad DBS eto oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael. Mae hyn hefyd yn rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr eu bod yn gallu gwirio statws eich archwiliad ar unrhyw adeg.
Os byddwch yn penderfynu peidio â chofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Chi sydd i benderfynu a ydych am danysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru ai peidio. Bydd cofrestru, a pharhau i fod wedi cofrestru, gyda Gwasanaeth Diweddaru’r DBS yn golygu na fyddwch chi, ar unrhyw adeg (cyn belled â bod yr archwiliad yn parhau’n glir), yn gorfod gwneud cais DBS pellach. Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn dymuno rhoi eich caniatâd i gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru, ni ddylech dicio’r bocs caniatâd ar y ffurflen gais.

Mae dwy ffordd i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:

Opsiwn 1: Adnewyddu’n flynyddol ar-lein ar y system hon


Gellir gwneud hyn ar-lein fel rhan o’r cais DBS rydych chi ar fin ei gyflwyno. Ym mlwyddyn un, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru/Llywodraeth Cymru yn talu’r costau ar eich rhan. Wedyn byddwch yn cael e-bost, 7 mis ar ôl cwblhau eich archwiliad, i ofyn a fyddech yn hoffi dal ati gyda’r gwasanaeth diweddaru. Os byddwch eisiau gwneud hynny, byddwch yn derbyn dolen i dalu am yr archwiliad a bydd yn costio £13 – ffi’r DBS a hefyd £4.80 (yn cynnwys TAW) o ffi weinyddu.

Ar ôl hyn, byddwch yn derbyn neges atgoffa’n flynyddol i barhau â’r tanysgrifiad heb fod angen cynnal archwiliad DBS arall. Felly byddech yn talu cyfanswm o £17.80 (yn cynnwys TAW) y flwyddyn, yn hytrach na £53.60 unwaith bob tair blynedd. Rydych felly’n gallu rhannu’r gost, arbed amser a rhoi lefel ychwanegol o sicrwydd i’ch cwsmeriaid/cyflogwr.
Opsiwn 2: Adnewyddu maniwal drwy gyfrwng y DBS


Mae dwy ffordd o gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru’n uniongyrchol gyda’r DBS.

  1. Gan ddefnyddio cyfeirnod y ffurflen gais, mae’n ofynnol i chi gwblhau hyn o fewn 28 diwrnod i ddyddiad eich cais a thalu eich ffi o £13.

  2. Gan ddefnyddio eich tystysgrif, mae’n ofynnol i chi gwblhau hyn o fewn 30 diwrnod i’r dyddiad cyhoeddi a thalu eich ffi o £13.

Nid oes unrhyw ffioedd gweinyddol am gwblhau eich archwiliad fel hyn ond os na fyddwch yn cyflwyno’r ffurflen a’r taliad o fewn yr amserlen sy’n cael ei hesbonio uchod, ni chewch gyfle arall i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth diweddaru nes i chi gwblhau archwiliad DBS eto.

Yr wybodaeth yn gywir ym mis Gorffennaf 2018.


Am ragor o wybodaeth, a gwybodaeth ddiweddar, am y Gwasanaeth Diweddaru, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-update-service-applicant-guide/dbs-update-service-applicant-guide#about-the-dbs-update-service

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Os byddwch yn dewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru, y gost fydd £13 yn ogystal â ffi weinyddol o £4.80 (yn cynnwys TAW). Cewch eich cofrestru ar-lein fel rhan o’ch proses ymgeisio. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â’n Llinell Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 029 2033 4995 neu edrychwch ar wybodaeth y Llywodraeth am y gwasanaeth drwy ddilyn y ddolen yma. 6 mis ar ôl eich gwiriad cychwynnol, bydd Vibrant Nation yn cysylltu â chi i weld os hoffech barhau gyda'ch cofrestriad am y flwyddyn ganlynol. Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer Debyd Uniongyrchol a chysylltwn gyda chi bob blwyddyn ddilynol er mwyn adnewyddu.

Wrth ddewis cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru fel rhan o’ch cais ar-lein, byddwch hefyd yn rhoi caniatâd i weinyddwyr y system hon gysylltu â chi gyda negeseuon atgoffa, cyn i gofrestriad eich blwyddyn gyntaf gyda’r gwasanaeth ddod i ben. Byddwch yn cael opsiynau ar gyfer adnewyddu eich cofrestriad gyda’r Gwasanaeth Diweddaru (gweler opsiynau 1 a 2 isod). Bydd parhau i gofrestru â’r Gwasanaeth Diweddaru’n golygu na fydd raid i chi gwblhau unrhyw archwiliad DBS eto oni bai fod gwybodaeth datgelu newydd yn dod ar gael. Mae hyn hefyd yn rhoi sicrwydd ychwanegol i’ch cwsmeriaid/cyflogwr eu bod yn gallu gwirio statws eich archwiliad ar unrhyw adeg.
Os byddwch yn penderfynu peidio â chofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru:


Chi sydd i benderfynu a ydych am danysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru ai peidio. Bydd cofrestru, a pharhau i fod wedi cofrestru, gyda Gwasanaeth Diweddaru’r DBS yn golygu na fyddwch chi, ar unrhyw adeg (cyn belled â bod yr archwiliad yn parhau’n glir), yn gorfod gwneud cais DBS pellach. Os byddwch yn penderfynu nad ydych yn dymuno rhoi eich caniatâd i gofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru, ni ddylech dicio’r bocs caniatâd ar y ffurflen gais.